Regulamin sklepu

Regulamin Pug's Academy obowiązujący od dnia 01.07.2023

 
Rozdział I.    Informacje ogólne.
Rozdział II.   Zasady składania zamówień i sposoby płatności.
Rozdział III.  Realizacja zamówień i dostawa.
Rozdział IV.  Odstąpienie od umowy.
Rozdział V.   Reklamacje.
Rozdział VI. Własność intelektualna.
Rozdział VII.  Postanowienia końcowe.

1. Informacje ogólne

1. Sklep www.pugsacademy.pl jest prowadzony przez Sprzedawcę CatchUp KATARZYNA ALEXANDROWICZ, ul. Wacława Lachmana 4 Warszawa 02-786, NIP 9511880952.

2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

 II Zasady składania zamówień i sposoby płatności.

1. Zamówienia mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, albo mają osobowość prawną lub są jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową i w aktualnej wersji. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Zamówienia można składać droga elektroniczną:
a) po zalogowaniu się na swoje konto po uprzedniej rejestracji,
b) bez dokonywania rejestracji, po podaniu niezbędnych danych osobowych.

4. Po umieszczeniu produktów  w koszyku można skorzystać z następujących metod:
a) logowanie przez Facebooka,
b) logowanie przez Google,
c) logowanie po wcześniejszej rejestracji,
d) zakupy bez logowania.

5. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek VAT, podawane są w złotych i nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku, przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

6. Składając zamówienie można zrealizować kod rabatowy.

7. Zamówienia złożone w Sklepie opłacane są w momencie składania zamówienia lub przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego. W przypadku zamówień produktów cyfrowych dopuszczalna jest wyłącznie płatność w momencie składania zmówienia.

8. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia. 

9. Płatność można realizować: gotówką, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności Shoper.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

10. Wybierając płatność przelewem tradycyjnym, należy opłacić zamówienie nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane. Uregulowanie płatności oznacza wpływ środków na konto Sprzedawcy, albo otrzymanie potwierdzenia od operatora płatności, a nie moment samego zlecenia płatności.

  III Realizacja zamówień i dostawa.

1. Karty produktów w Sklepie, opisy produktów oraz informacje o cenie i dostępności produktów nie stanowią oferty Sklepu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Oznacza to, że poprzez samo złożenie zamówienia w Sklepie, nie zostaje zawarta umowa sprzedaży a jedynie zapytanie ofertowe dotyczące określonego produktu w cenie i o cechach podanych w karcie produktu dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

3. Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia. Nie jest ono równoznaczne z przyjęciem Twojej oferty.

4. Na podany adres e-mail niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem bądź odrzuceniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Oznacza to, że z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa ze Sprzedawcą dotyczącą tego zamówienia i od tej pory cena i opis produktu stają się wiążące dla Stron umowy.

6. Jeśli dokonana została przedpłat na poczet zamówienia, a Sprzedawca nie przyjmie zamówienia, wszelkie płatności uiszczone za nieprzyjęte zamówienie zostaną zwrócone zgodnie z regulaminem. Szczegóły dotyczące procedury zwrotów środków znajdziesz poniżej w regulaminie.

7. Umowa dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany w zamówieniu.

8. Sprzedawca zamieszczają na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nadadzą przesyłkę z przedmiotem zamówienia. Taka informacja wskazuje na czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia i dokonania pełnej płatności do chwili wysłania do Ciebie przedmiotu zamówienia. Po złożeniu zamówienia, otrzymasz informację o przewidywanym czasie dostarczenia zamówienia, uwzględniającym wybrany sposób dostawy oraz dostępność produktu. Termin dostarczenia zamówienia potwierdzimy mailem po przejęciu zamówienia do realizacji.

9. W trakcie realizacji zamówienia na adres e-mail przesłana zostanie informacja dotyczącą bieżącego przebiegu realizacji zamówienia (status zamówienia).

10. W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Sprzedawcy mogą wystąpić niespodziewane trudności z realizacją zamówienia, wynikające z problemów z dostępnością zamówionego produktu.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów objętych jednym zamówieniem (dla jednego Klienta).

12. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

IV. Odstąpienie od umowy.

1 Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).

2. Konsument możesz bez podawania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru produktu. Aby odstąpić od umowy, należy poinformować Sklep wysyłając email na adres: kontakt@pugsacademy.pl. Należy podać numer zamówienia, dane kupującego, określić produkty do zwrotu.

3. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanych produktów zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Zakupiony produkt powinien być niezwłocznie zwrócony, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy odesłanie produktu przed upływem 14 dni.

5. Jeśli wartość zwracanego produktu uległa pomniejszeniu na skutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, wartość zwracanej należności ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:

a) jeżeli usługę została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta,który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po jego spełnieniu traci prawo odstąpienia od umowy;
b) jeśli produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
c) zakupu nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta o utracie prawa odstąpienia od umowy.


V. Reklamacje.

1. W przypadku wystąpienia niezgodności produktu z umową (wystąpienia wad, o których Kupujący nie został bezpośrednio i wyraźnie poinformowany), Kupujący ma prawo zareklamować produkt z tytułu rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Czas obowiązywania rękojmi - 2 lata.

2. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając email opisujący problem wraz z dokumentacją fotograficzną na adres kontakt@pugsacademy.pl.

3. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych odpowie na Twoją reklamację i powiadomi o dalszym postępowaniu.

4. Jeśli Kupujący nie jest Konsumentem, może także złożyć reklamację, jednak w takim wypadku odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedający wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie, wymieni produkt na nowy lub odstąpi od umowy, zwracając cenę zapłaconą za produkt. Koszty dostawy produktu nie podlegają zwrotowi. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki klient zapłacił Sprzedawcy za zakup danego produktu.

 VI. Własność intelektualna.

1. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie oraz na sprzedawanych materialach korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Sprzedawcy. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu, będącą następstwem użycia niezgodnie z zastosowaniem jakiejkolwiek zawartości strony oraz materiałów.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedającemu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 VII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany treści Regulaminu przekazywane będą poprzez komunikat opublikowany na stronie Sklepu oraz w wypadku zarejestrowanych użytkowników, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać najwcześniej 7 dni od daty, kiedy zostaną umieszczone na stronie internetowej.

3. Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na zamówienie, złożone przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl